Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
(Dis)claimer procesverbeteren.nl
Bron: Procesverbeteren.nl

Welkom op procesverbeteren.nl  
[ Can't read dutch? English version ]      [ Wilde u registeren? terug naar registratie ]

Lees, voor u onze site gebruikt, even de gebruiksvoorwaarden hieronder. Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u hieraan gebonden bent. Samengevat komen de gebruikersvoorwaarden erop neer dat u zonder expliciete permissie van ons geen zaken ontleend aan deze site elders mag reproduceren en/of publiceren, en dat het gebruik van deze site geheel voor uw eigen risico is.

Intellectueel Eigendom
Alle rechten op het concept, de inhoud, de achterliggende software en de lay-out van deze internetsite met de domeinnaam procesverbeteren.nl en de bijbehorende nieuwsbrieven, vragenservice, forums en vacature-service berusten bij Dr Ir Jaap van Ede. Dit betreft tevens de auteursrechten, voor zover die niet berusten bij derden die hun materiaal ter beschikking hebben gesteld. Zonder overleg met Dr Ir Jaap van Ede mag informatie op deze website niet elders worden gepubliceerd, ook niet in bewerkte vorm (linken naar informatie op deze site mag natuurlijk wel).

De gebruiker van deze site erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Dr Ir Jaap van Ede en de andere contribuanten aan deze site, zowel voor deze site in haar geheel, als voor gedeelten daaruit. De gebruiker van deze site mag de inhoud van procesverbeteren.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is een gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit procesverbeteren.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verkopen, of te integreren in netwerken of websites (anders dan via links), in welke vorm dan ook.

Algemene disclaimer procesverbeteren.nl
De informatie op de website procesverbeteren.nl en de bijbehorende nieuwsbrieven is naar beste weten en met zorg samengesteld. Dr Ir Jaap van Ede noch de andere contributeurs kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie. Zij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van via deze site opgevraagde gegevens. Informatie die van essentieel belang is voor een gebruiker dient altijd door die gebruiker op juistheid te worden geverifieerd! Dit geldt ook bij zaken zoals het nemen van handels- of beleggingsbeslissingen. Hier is deze site niet voor bedoeld, en we accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op dit gebied.

Het gebruik van de site procesverbeteren.nl is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor eventuele schade die zou zijn ontstaan aan uw computersysteem of verlies van data die dit opgeleverd zou hebben, bijvoorbeeld als gevolg van (door derden) aangeboden te downloaden materiaal. Ter geruststelling: tot tot nu toe, in de vijf jaar dat deze site bestaat, zijn dit soort zaken nog nooit gerapporteerd. Om onze site zo veilig mogelijk te houden, vragen wij u wel om eventuele problemen zo snel mogelijk aan ons te melden, zodat wij deze kunnen onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen.

Procesverbeteren.nl gebruikt cookies om te controleren of u al dan niet ingelogd bent (en met welke rechten) en om het aantal bezoekers te meten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat ter herkenning.

Procesverbeteren.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website heeft sponsors/adverteerders, welke aanwezig zijn met banners en introductie-teksten. Deze partijen maken deze website mogelijk, doordat zij betalen om hun banner en tekst te kunnen plaatsen. Deze sponsors/adverteerders dragen op deze manier bij aan de verspreiding van objectieve informatie over procesverbetering!. De sponsors/adverteerders zijn echter op geen enkele andere manier aan procesverbeteren.nl gelieerd (ze betalen alleen een bedrag om hun banner en tekst te mogen plaatsen). Dit betekent dat wij geen uitspraak kunnen en willen doen over de kwaliteit van de door hen geleverde producten en diensten.

Aanvullende disclaimers voor de nieuwsbrieven, vragenservice, forums en vacatures staan hieronder:

Aanvullende disclaimer NIEUWSBRIEVEN
Procesverbeteren.nl zal uw contactgegevens en e-mail adres niet ter beschikking stellen van derden, ook niet aan de partijen die procesverbeteren.nl ondersteunen als sponsor. Procesverbeteren.nl is echter niet aansprakelijk als uw contactgegevens door onvoorziene omstandigheden toch openbaar worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kraken van deze website, fouten in de softwareondersteuning daarvan, of aan administratieve fouten.
ën van nieuwsbrieven die u heeft ontvangen. Voor nieuwsbrief-abonnees is forwarden van nieuwsbrieven toegestaan, maar niet naar meer dan één persoon tegelijk, en pas nadat zij zich er van hebben verwittigd dat de ontvangende partij hier prijs op stelt. De copyrights van de nieuwsbrieven blijven ten alle tijden in handen van procesverbeteren.nl

Aanvullende disclaimer VRAGENSERVICE
Procesverbeteren.nl fungeert slechts als doorgeefluik voor uw vragen, de consultants van de adviesbureaus die uw vragen beantwoorden zijn op geen enkele wijze aan procesverbeteren.nl gelieerd (ze zijn weliswaar sponsor van de site, maar sponsor worden staat vrij voor elk adviesbureau en is dus geen kwaliteitskeurmerk in welke zin dan ook)

Procesverbeteren.nl, sitebeheerder/eigenaar Dr Ir Jaap van Ede, en de consultants die uw vragen beantwoorden aanvaarden geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor deze gratis service, dus ook niet voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden die u krijgt.

Procesverbeteren.nl zal uw contactgegevens zonder uw toestemming niet opzettelijk ter beschikking stellen van derden, ook niet aan consultants die procesverbeteren.nl ondersteunen. Procesverbeteren.nl is echter niet aansprakelijk als uw contactgegevens of uw vraag door onvoorziene omstandigheden toch openbaar worden door het gebruik van de vraagservice, denk daarbij bijvoorbeeld aan het kraken van deze website, fouten in de softwareondersteuning daarvan, of aan administratieve fouten.

Het staat de consultants vrij om al dan niet te reageren op uw vraag, u heeft dus geen garantie dat u antwoord krijgt.

Aanvullende disclaimer FORUMS
Registratie voor de forums is voorbehouden aan mensen die beroepsmatig interesse hebben in bedrijfsprocesverbetering (het maakt daarbij niet uit of u werkzaam bent binnen een bedrijf, kennisinstituut of adviesbureau).
Hoewel de beheerders zullen trachten elk verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. De berichten op de forums geven bovendien de meningen van de auteurs, en niet die van de beheerders, zodat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

U bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die u plaatst. Let er dus op dat deze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, of vertrouwelijke informatie weergeven.

Bij gebruik van de forums gaat u ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen.

Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan de forums. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. Bij gebruik van de forums gaat u ermee akkoord dat de beheerders het recht hebben om onderwerpen te verwijderen of te verplaatsen. De informatie die u invoert wordt opgeslagen in een database. Berichten die u plaatst op (half-)open forums kunnen door iedereen op het internet worden gelezen, dus ook door niet-geregistreerde gebruikers.

De beheerders kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hack-pogingen, programmeerfouten of administratieve fouten die ertoe leiden dat ook andere gegevens onbedoeld vrijkomen.

De beheerders, nog de contributeurs, kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die u verzamelt door het gebruik van de forums. De beheerders kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie. Informatie die van essentieel (bedrijfs)belang is voor een gebruiker dient altijd door die gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd! (Al is het alleen maar omdat de indentiteit van personen op het internet nooit met 100% zekerheid kan worden vastgesteld)

Aanvullende disclaimer VACATURES
Procesverbeteren.nl fungeert slechts als doorgeefluik voor vacatures. Deze worden geplaatst door derden, die op generlei wijze aan procesverbeteren.nl zijn gelieerd. Procesverbeteren.nl en site-eigenaar Dr Ir Jaap van Ede aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van via deze site geraadpleegde of opgevraagde vacature-informatie.