Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Kennisinstellingen
Bron: Procesverbeteren.nl

Universiteiten, HBO-instellingen, Kenniscentra overheid...

Overzicht

> Voeg uw kennisinstelling toe !

Hogeschool Arnhem en Nijmegen  
Sinds 2008 is binnen de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het lectoraat Lean actief. Het lectoraat Lean speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen, verspreiden, implementeren en delen van kennis over Lean en richt zich daarbij vooral op het MKB.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen stelt zich ten doel deze uitwisseling te ondersteunen als onderdeel van haar algemene doelstelling om Lean breder toegankelijk te maken. Op onze website vindt u onder andere informatie over de Minor World Class Manufacturing / Lean Management (keuzemodule voor 4e jaars HBO-studenten), en aktiviteiten om kennis te delen voor een breder publiek (HAN Lean Event).
Hogeschool Avans 
In de minor Continu Verbeteren worden verbetermethoden zoals Total Productive Management (TPM), Lean Manufacturing (Toyota Productie Systeem) en Six Sigma (Kwaliteitsmanagement) behandeld. Dit gebeurt door deze methoden toe te passen in een aantal praktijkstages bij grote bedrijven in de Brabantse maak- en foodindustrie.
Hogeschool Fontys  
Als onderdeel van de opleiding Technische bedrijfskunde aan de Fontys Hogescholen worden vakken zoals Value Stream Mapping, Lean en de Theory of Constraints uitgelegd.
Hogeschool Rotterdam
1. Binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Rotterdam worden veel kwantitatieve verbetermethodieken behandeld, waaronder Lean, Theory of Constraints, Six Sigma, Lean Six Sigma en Statistische procesbeheersing (SPC), OEE en FMEA. In projecten is er daarnaast aandacht voor procesverbetering met behulp van BPM, INK, Servqual e.d. Tenslotte wordt 'hogeschoolbreed' een keuzevak Lean Six Sigma aangeboden.

2.  Binnen de opleiding Automotive Engineering wordt in diverse projecten aandacht geschonken aan TPM en Lean Manufacturing. Er worden opdrachten bij automotive productiebedrijven uitgevoerd zoals Daf, Scania en Inalfa. Daarnaast volgen alle 4e jaars studenten het vak 'Lean Thinking'.
Hogeschool Saxion
In samenwerking met het lectoraat Product- en procesinnovatie biedt Saxion de minor Supply Chain Management aan. Kenmerkend is de gevarieerde en duale didactische vorm. Aan het begin van de minor wordt onder meer kennis gemaakt met Lean Manufacturing, Productielogistiek, Six Sigma en de Theory of Constraints. Gedurende een half jaar werken de studenten vervolgens aan een concrete opdracht bij een bedrijf. Voor een deel volgen deze studenten ook lessen op de hogeschool, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van gastcolleges.
Hogeschool Stenden  
Binnen de technische opleidingen van de Stenden Hogeschool wordt aandacht besteed aan Lean Six Sigma.
Kamer van Koophandel
De afdeling Advies en Informatie van de Kamer van Koophandel (voorheen Syntens) helpt ondernemers bij succesvol innoveren, waarbij het gaat om vernieuwing van producten, diensten, organisatie of processen (zoals bij de invoering van Lean, SixSigma, TPM of WCM).

Dat gebeurt op basis van adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten en doorverwijzing naar een netwerk van experts en kennisinstellingen. De -veelal kosteloze- activiteiten worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.

Zie ook: Tips voor slimmer produceren (artikel op deze site)
Universiteit Groningen
Via het Center of Operational Excellence (COPE) kunnen bedrijven onderzoeks- en afstudeerprojecten op het gebied van Lean Manufacturing laten uitvoeren door studenten en wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het COPE fungeert daarbij als kenniscentrum en intermediair, en zorgt voor deskundige begeleiding. Hierdoor komt de juiste student met de juiste kennis, met de juiste begeleiding, bij uw bedrijf terecht.

Bedrijven en adviesbureaus, voor wie 'Lean Thinking' een essentieel element is in de bedrijfsstrategie, kunnen lid worden van het COPE.  Met de bedrijfsleden worden periodiek afspraken gemaakt over de onderzoeksprojecten waarin studenten en stafmedewerkers van het COPE zullen participeren.
Naast de regulier beschikbare begeleidingstijd voor studentopdrachten, wordt vanuit de staf additionele tijd ingezet bij de uitvoering van de projecten.
Universiteit van Amsterdam
Binnen het Mastervak Industriële Statistiek worden vele kwantitatieve verbetermethodieken behandeld, waaronder Lean, Theory of Constraints (TOC), Six Sigma, Lean Six Sigma en Statistische procesbeheersing (SPC). Ook procesverbetering met behulp van Design of Experiments (DoE) is een belangrijk onderdeel in deze opleiding.