Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean Six Sigma: Slanke én perfecte organisatie
Productontwikkeling bij PhilipsKnowledge value stream kruist fysieke value stream
Philips laat kennis stromen

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur Procesverbeteren.nl, 02-12-2014

Lean innovatie omvat het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van productontwikkeling. Dit stelt Suzanne van Egmond, hoofd lean innovatie bij Philips Consumer Lifestyle.

Effectief innoveren betekent niet alleen waarde creëren voor de klant, maar ook voor de ketenpartners in de productie en de retail. Efficiënt innoveren betekent een korte time to market en een hoge output per medewerker. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vermijden van rework. Of aan het zodanig ontwerpen van producten dat deze op een ‘lean’ manier kunnen worden gemaakt, dus met weinig tussenvoorraden en zonder fouten.

Naast de effectiviteit en de efficiency is er bij innovatie nog een derde aspect van belang: de optimalisering van de knowledge value stream. Philips Consumer Lifestyle ziet deze ‘stroom van kennis’ als een tweede value stream, haaks op de keten van activiteiten die een nieuw product oplevert. Als het goed is wordt tijdens elk productontwikkelingstraject alle relevante kennis opgespoord, gedeeld en benut, en nieuw opgedane kennis wordt op een bruikbare manier vastgelegd! Suzanne van Egmond vertelt over het optimaliseren van de kennisstroom.


Suzanne van Egmond (2)‘Als het gaat om Lean innovatie, dan bestaan er twee soorten value streams’, vertelt Suzanne van Egmond, hoofd lean innovatie bij Philips Consumer Lifestyle. ‘Ten eerste natuurlijk de productontwikkeling zelf, het traject van idee tot marktrijp product. En ten tweede de knowledge value stream daaromheen, of eigenlijk haaks daarop. Dit betreft het genereren, verkrijgen, opslaan en hergebruiken van de kennis die voor productontwikkeling nodig is.’

Je speelt op nieuwe klantwensen in, maar je gaat daarbij uit van bestaande kennis. ‘Die wil je zoveel mogelijk benutten. En als je iets nieuws bedenkt, dan wil je die vinding toegankelijk maken voor de hele organisatie. Een goed functionerende  knowledge value stream kan de productontwikkeling met zo’n 30 tot 50% versnellen.’

Knowledge teams
Philips is heel groot, waardoor de kennis die productontwikkelaars zouden kunnen aanspreken verspreid is over vele hoofden en documenten.

‘Maar feitelijk krijg je al problemen rond kennismanagement, wanneer er acht of meer personen samenwerken’, stelt Van Egmond. ‘Er is veel documentatie die beschrijft hoe je dat probleem moet aanpakken. Ten eerste heb je een database nodig, waarin je zo veel mogelijk kennis opslaat. Ten tweede moet je knowledge teams formeren. Dat zijn groepjes van experts per vakgebied’

Binnen Philips werd al een kennisdatabase gebruikt, en er waren knowledge teams actief. ‘Dit betekent echter nog niet dat het in de praktijk goed functioneert. Het grootste probleem is: Hoe zorg je er voor dat tijdens de productontwikkeling de kennis daadwerkelijk wordt gebruikt. De knowledge teams kunnen namelijk intern goed overleggen, naar congressen gaan, documentatie ontwikkelen enzovoort, maar verder een geïsoleerd leven leiden. Er is dan geen interactie met de business.’

Naaste collega´s
Van Egmond onderzocht hoe de kennisuitwisseling in de praktijk verloopt, door aan een aantal productontwikkelaars te vragen hoe zij aan hun kennis kwamen.

‘Iedereen klopte in elk geval aan bij de naaste collega’s. Dat is op zich goed, maar je weet dan niet zeker of de meest relevante kennis boven water komt. Het maakt bovendien duidelijk dat contact met mensen verreweg de voorkeur heeft boven zoeken in een database. En als dat laatste al gebeurde, dan leverde het vaak honderden hits op. Hierdoor werd belangrijke informatie vaak alsnog gemist.’

Lean innovatie omvat waardecreatie, producten ontwikkelen die Lean kunnen worden geproduceerd en het hergebruiken van kennis
Lean innovatie betekent waarde creëren voor de klant en de ketenpartners, een korte time to market én producten ontwikkelen die 'Lean' kunnen worden geproduceerd. Daarnaast is het (her)gebruiken van kennis belangrijk, daarover gaat dit artikel.


Samenvattend zou je kunnen stellen dat de knowledge value stream prima functioneerde tijdens de koffiepauzes en andere informele contactmomenten, maar er zat geen systematiek in. Het was niet verankerd als vast onderdeel van het werk.

Van Egmond richtte het R&D-proces daarom zodanig in, dat kennis op een standaardmanier wordt gedeeld. Sterker nog: het is de bedoeling dat er geen producten meer kunnen worden ontwikkeld zonder dat dit gebeurt. Uiteindelijk moet kennisdeling op deze manier concern-breed gaan plaatsvinden.

Deliverables
‘Als eerste verbeterstap heb ik drie deliverables opgenomen in het innovatieproces’, verklaart Van Egmond. ‘Aan het begin wordt alle relevante kennis geïdentificeerd. Op tweederde van de doorlooptijd wordt vastgesteld welke nieuwe kennis moet worden vastgelegd. En aan het eind van het traject wordt tenslotte gecheckt of die vastlegging daadwerkelijk is gebeurd.’

De knowledge value stream kruist de product value stream
De knowledge value stream kruist de product value stream, de projecten die leiden tot de creatie van nieuwe producten


Drie aspecten
Een ideale knowledge value stream omvat drie aspecten: (1) het identificeren (identify) van kennis, (2) het gebruiken (use) van die kennis, en (3) het vastleggen (capture) van nieuwe kennis.

Hieronder wordt nader toegelicht, hoe Philips Consumer Lifestyle deze aspecten invult. Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat de knowledge value stream niet op zichzelf staat. Er is continu sprake van interactie met het feitelijke productontwikkelproces!

1. Identify existing knowledge holders.
Zodra een productontwikkelaar op een bepaald probleem stuit, spoort hij of zij alle mogelijke bronnen van kennis op. Dit gebeurt via het proces identify existing knowledge holders. Onder knowledge holders worden zowel mensen als documenten verstaan.

De eerste stap is dat de productontwikkelaar contact opneemt met de leider van het knowledge team, waarvan de expertise aansluit bij het actuele probleem. Elk knowledge team bestaat uit zo’n acht mensen die elk weer hun eigen deelspecialisme hebben. Binnen het team voor materials and finishing is er bijvoorbeeld een expert voor spuitgieten. De meest geëigende expert gaat de productontwikkelaar bijstaan. Ook gaat deze persoon op zoek naar reeds beschikbare kennis, bijvoorbeeld in de knowledge database.  Het resultaat is een lijst met relevante knowledge holders.

Tegelijkertijd wordt al een ruwe opsomming gemaakt van nieuwe kennis die moet worden ontwikkeld, en er wordt alvast nagedacht over hoe die kennis later kan worden geborgd. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld of het mogelijk is om verworven kennis toe te voegen aan bestaande documenten, of dat daarvoor een nieuwe knowledge holder moet worden gecreëerd.

De vraag rijst of de productontwikkelaar niet zélf in de database op zoek zou kunnen gaan naar contacten en documenten. ‘Zeker, dat kan en mag wel, maar dan is de kans groot dat hij of zij verdwaalt in de enorme hoeveelheid informatie’, reageert Van Egmond. ‘De mensen in de knowledge teams kennen het knowledge landscape voor hun vakgebied het beste.’

Is het verschil vergelijkbaar met het resultaat dat een buitenstaander krijgt als hij naar de beste artikelen over een bepaald onderwerp zoekt op procesverbeteren.nl, en de links die ik hem of haar als hoofdredacteur zou aanraden?, vraag ik. ‘Ja, dat is een heel goed voorbeeld’.

2. Use Knowledge
De knowledge value stream stopt natuurlijk niet na het vinden van een aantal knowledge holders. Met die bronnen van informatie moet natuurlijk wel iets worden gedaan! ‘Neem als voorbeeld de vraag of een bepaald product gemakkelijk krassen zou kunnen oplopen. De productontwikkelaar zou dan kunnen aangeven dat hij heeft vastgesteld dat dit risico laag is, verwijzend naar een bestaande kennisbron. Maar het zou even goed kunnen dat hij of zij zelf onderzoek heeft gedaan om aan te tonen dat het product krasvast genoeg is. In dat geval gaat het om nieuwe kennis, en die moet dan worden vastgelegd in de database.’

3. Capture knowledge
Aan het eind van elk productontwikkelings-project moet er weer kennis terugvloeien in de organisatie. De lijst met nieuwe kennis en hoe deze zal worden vastgelegd, gemaakt aan het begin van het project, vormt daarbij het uitgangspunt. Deze lijst wordt gereviewd en zonodig aangepast door de productontwikkelaar en de geraadpleegde experts. Daarna vindt de vastlegging plaats. Pas als dat daadwerkelijk is gebeurd, is het project afgerond.  

Philips Accelerate! en Lean innovatie
Accelerate! – zo heet het lange-termijn transformatie programma van Philips. Dit heeft tot doel de onderneming ’sneller’ te maken, dus slagvaardiger (agile), innovatiever en ondernemender. Er zijn vijf subprogramma’s: de klant centraal stellen, resource2win (de juiste mensen beschikbaar maken), end-to-end value streams nastreven, een optimaal operating model, en tenslotte het creëren van een groeicultuur.

In het Philips Business System (PBS) komen al deze vijf elementen samen. Een belangrijk onderdeel van dit PBS is Philips Excellence, waar continuous improvement (CI) onder valt.
Binnen Philips rust CI op twee pijlers. De eerste pijler is Lean Six Sigma, het uitvoeren van verbeterprojecten volgens de DMAIC-cyclus. De tweede pijler is Lean manufacturing, continu en stapsgewijs verbeteren door value streams te optimaliseren. De ontwikkeling van knowledge value streams, zoals beschreven in hoofdartikel, is daarvan een voorbeeld.

Op deze site verschenen in de afgelopen jaren diverse artikelen over de ontwikkeling en toepassing van Lean manufacturing, Lean Product Development en Six Sigma binnen Philips, en het initiatief om deze programma's onder één noemer te brengen. De eerdere artikelen over Philips kunt u raadplegen via het uitklapmenu hieronder.


De nieuwe manier van werken, waarbij het ontsluiten van bestaande kennis en het creëren van nieuwe knowledge holders een standaardonderdeel vormt tijdens innovatieprojecten, werd recentelijk ingevoerd binnen heel Philips Consumer Lifestyle.

Audits
Is hiermee de ontbrekende schakel in het kennismanagement, te weten een duidelijke link tussen de R&D value streams en de knowledge value streams, nu voldoende ingevuld? ‘Nog niet helemaal. Het definiëren van knowledge value streams is niet afdoende. Je moet er ook voor zorgen dat je productontwikkelaars deze standaard werkwijze kennen én zich eraan houden.’

Kortom, zoals eigenlijk altijd bij Lean: De nieuwe manier van werken moet worden geborgd en er zijn regelmatig checks nodig om vast te stellen of er geen sprake is van een terugval.

Kamishibai
Kamishibai is daarbij één van de mogelijke tools. Het gaat daarbij om een vaste procedure voor het uitvoeren van audits, om vast te stellen of de mensen nog de beste werkwijze volgen of niet.

Een cruciaal onderdeel bij Lean werken is dat managers ‘hun’ werkvloer regelmatig bezoeken (go to the Gemba). Het doel is om boven water te krijgen welke problemen en verbeteropties er zijn.

Om de bezoeken minder vrijblijvend te maken worden deze Gemba walks, in navolging van het werk dat bijvoorbeeld de operators doen, tegenwoordig in toenemende mate gestandaardiseerd. Het ligt dan bijvoorbeeld vast wanneer een manager de werkvloer bezoekt, en wat hij of zij daar gaat doen. Dit heet leader standard work en het eerdergenoemde kamishibai is daarvan een voorbeeld. ‘Als manager kijk je niet alleen naar het resultaat’, besluit Van Egmond. ‘Je bent ook geïnteresseerd in hoe dat tot stand kwam.’


Hulp nodig bij de implementatie van Lean Six Sigma?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/Lean_Six_Sigma/Philips_knowledge_value_stream.php

Blom ConsultancyVeerenstaelLSSNLeanFormsCimpro